ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

1. Περιγραφή της Πτυχιακής Εργασίας (ΠΕ)

1. Η πτυχιακή εργασία (ΠΕ) είναι μια πρωτότυπη εργασία έκτασης 10.000-12.000 λέξεων στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα, που εκπονείται σε καθορισμένο γνωστικό αντικείμενο που επιλέγει ο/η φοιτητής/τρια και αποτελεί προϊόν πρωτογενούς ή και δευτερογενούς έρευνας. Σκοπός της είναι η εξοικείωση με την ερευνητική διαδικασία και η εμβάθυνση στη θεωρία του γνωστικού αντικειμένου στο οποίο εκπονείται.

2. Η ΠΕ είναι προαιρετική, το θέμα της εντάσσεται στα γνωστικά αντικείμενα του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών που καλύπτονται από τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος. Η Πτυχιακή Εργασία εκπονείται υπό την επίβλεψη ενός μέλους ΔΕΠ του Τμήματος. Η ΠΕ προτείνεται από τον/την φοιτητή/τρια σε συνεννόηση με ένα από τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος που εισηγείται στη Συνέλευση του Τμήματος, η οποία εγκρίνει την εκπόνησή της. Η ΠΕ εμφανίζεται στο Πρόγραμμα Σπουδών ως Μάθημα Επιλογής (ΕΠ) και δηλώνεται ηλεκτρονικά στο Εαρινό Εξάμηνο, όπως όλα τα μαθήματα. Αντιστοιχεί σε τρία (3) μαθήματα επιλογής, δηλαδή ισοδυναμεί με δεκαπέντε (15) πιστωτικές μονάδες.

3. Η εκπόνησή της διαρκεί δύο (2) εξάμηνα. Στο πρώτο καταρτίζεται το σχέδιο της εργασίας, γίνεται η βιβλιογραφική επισκόπηση διατυπώνονται οι ερευνητικές υποθέσεις, συγγράφεται το θεωρητικό μέρος και σχεδιάζεται η έρευνα ή η περαιτέρω συλλογή δεδομένων. Στο δεύτερο συλλέγονται τα ερευνητικά δεδομένα ή άλλα τεκμήρια, συστηματοποιούνται, υποβάλλονται σε επεξεργασία και ανάλυση και εξάγονται συμπεράσματα. Τέλος, συγγράφονται τα αποτελέσματα του ερευνητικού μέρους της εργασίας και συσχετίζονται με το θεωρητικό.

2. Προϋποθέσεις για την εκπόνηση ΠΕ

ΠΕ μπορούν να εκπονήσουν φοιτητές/τριες που
α) βρίσκονται στο 7ο τουλάχιστον εξάμηνο των σπουδών τους
β) έχουν μέσο όρο συνολικής βαθμολογίας 7,5
γ) έχουν εξεταστεί επιτυχώς έως την 31η Οκτωβρίου του ακαδημαϊκού έτους κατά το οποίο υποβάλλουν την αίτηση σε ΌΛΑ τα ΥΠ.


3. Διαδικασία εκπόνησης της ΠΕ

1. Ο/Η φοιτητής/τρια που ενδιαφέρεται να εκπονήσει ΠΕ πρέπει να έρθει σε συνεννόηση με τον/την επιβλέποντα/ουσα και στη συνέχεια να υποβάλει αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος από 1 έως και 7 Νοεμβρίου, στην οποία θα αναφέρει τον/την προτεινόμενο/η επιβλέποντα/ουσα και το προτεινόμενο θέμα και τίτλο της πτυχιακής εργασίας και ένα συνοπτικό σχέδιο έκτασης 400 έως 600 λέξεων, στο οποίο θα αναφέρεται τι επιδιώκει να ερευνήσει και πώς, καθώς και έναν ενδεικτικό κατάλογο έως 10 σχετικών βιβλιογραφικών αναφορών.
2. Η αίτηση εξετάζεται και εγκρίνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος που ορίζει και τον/την επιβλέποντα/ουσα και καταρτίζει κατάλογο των ΠΕ, ο οποίος διαβιβάζεται στην υπηρεσία μηχανοργάνωσης.
3. Οποιαδήποτε αλλαγή του θέματος ή του τίτλου απαιτεί αιτιολόγηση από μέρους του/της φοιτητή/τριας, σύμφωνη γνώμη του/της επιβλέποντα/ουσας και ενημέρωση της Συνέλευσης.
4. Σε περίπτωση σοβαρής δυσκολίας στη συνεργασία μεταξύ επιβλέποντα/ουσας και φοιτητή/τριας το θέμα παραπέμπεται στη Συνέλευση του Τμήματος.
5. Για την αλλαγή του/της επιβλέποντα/ουσας είτε λόγω αλλαγής θέματος είτε για οποιονδήποτε άλλο λόγο απαιτείται έγκριση της Συνέλευσης.
6. Ο/Η επιβλέπων/ουσα παρακολουθεί και ελέγχει την πορεία της εκπόνησης της ΠΕ, παρεμβαίνει με οδηγίες, ορισμό χρονοδιαγραμμάτων, σχόλια και παρατηρήσεις και λαμβάνει την τελική μορφή της εργασίας.
7. Η ΠΕ πρέπει να ακολουθεί τον Οδηγό του Παντείου Πανεπιστημίου «Οδηγίες για τη Συγγραφή Πτυχιακών ή Διπλωματικών Εργασιών και Διδακτορικών Διατριβών» που είναι ανηρτημένος στην ιστοσελίδα του Τμήματος.
8. Ο/Η επιβλέπων/ουσα επιτρέπει στον/στην φοιτητή/τρια να προχωρήσει στην υποστήριξη της ΠΕ μόνον εφ’ όσον κρίνει ότι αυτή θα βαθμολογηθεί τουλάχιστον με πέντε (5). Διαφορετικά, την επιστρέφει για διορθώσεις και βελτιώσεις.
9. Η διάρκεια εκπόνησης δεν μπορεί να ξεπεράσει το ένα (1) ακαδημαϊκό έτος. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα η πτυχιακή δεν επαναλαμβάνεται.

4. Ολοκλήρωση και υποστήριξη της ΠΕ

1. Μετά την ολοκλήρωση της ΠΕ και εφ’ όσον ο/η φοιτητής/τρια λάβει από τον/την επιβλέποντα/ουσα την άδεια να υποστηρίξει την εργασία του/της, καταθέτει ένα έντυπο κι ένα ηλεκτρονικό αντίτυπό της στη Γραμματεία, καθώς και αίτηση για την υποστήριξη.
2. Η Συνέλευση του Τμήματος ορίζει δύο βαθμολογητές, εκ των οποίων ο ένας/η μία είναι ο/η επιβλέπων/ουσα μέλος ΔΕΠ του Τμήματος και ένας/μια ακόμα Διδάσκων/ουσα από το Τμήμα ή εκτός Τμήματος.
3. Η υποστήριξη της ΠΕ πραγματοποιείται στη διάρκεια της αντίστοιχης εξεταστικής περιόδου. Ο/Η φοιτητής/τρια παρουσιάζει την εργασία του/της και απαντά στις ερωτήσεις των βαθμολογητών. Μετά το τέλος της υποστήριξης, οι δύο βαθμολογητές συσκέπτονται ιδιαιτέρως και βαθμολογούν την ΠΕ. Σε περίπτωση απόκλισης πάνω από τρεις (3) βαθμούς μεταξύ των δύο βαθμολογητών, την ΠΕ εξετάζει και τρίτος βαθμολογητής.
4. Ο τίτλος και ο βαθμός της ΠΕ αναφέρονται ρητά στο αναλυτικό αντίγραφο πτυχίου. Σε περίπτωση λογοκλοπής που επιβεβαιώνεται από τη Συνέλευση, η ΠΕ ακυρώνεται.
5. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και με τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντα/ουσας η παράδοση της ΠΕ μπορεί να παραταθεί μέχρι και (2) δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα.
 

 

 

 

 

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Άμεση πρόσβαση, με ένα κλικ, σε όλες τις χρήσιμες ηλεκτρονικές υπηρεσίες καθημερινής χρήσης.

ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Τελευταία Νέα

Διαλέξεις - Εκδηλώσεις

testimonial author Τα Όρια της Δημοκρατίας. Η συμμετοχή ως Διανεμητικό Πρόβλημα

Διάλεξη του καθηγητή κ. Stephan Lessenich στις 14 Νοεμβρίου 2022 στις 6μμ. Η διάλεξη είναι ανοιχτή προς όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα.

Ruth Benedict

Πολιτική & Οδηγίες

Εικόνες

Επικοινωνήστε

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλ.: +30 210 920 1047, +30 210 920 1406
Email: santhrop'@'panteion.gr

Τοποθεσία

Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Καλλιθέα

Προσωπικά δεδομένα

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του και απαιτούνται για την επίτευξη των σκοπών που αναφέρονται στην πολιτική απορρήτου. Αποδεχόμενοι αυτό Ή κάνοντας κύλιση σε αυτήν τη σελίδα Ή συνεχίζοντας την περιήγηση, συμφωνείτε με την πολιτική απορρήτου μας.