ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΠΧ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

"Οι δημόσιοι φορείς επιτρέπεται να επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας.’ (Άρθρο 5 Ν. 4624/2019)"

Με βάση την παραπάνω πρόβλεψη, το ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, νομιμοποιείται να συλλέγει και να επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα “για την εκπλήρωση του καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον” δηλαδή για την εκπλήρωση της αποστολής ως Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.

 

Η επεξεργασία των συλλεγόμενων δεδομένων, σύμφωνα με το Άρθρο 6 του ΓΚΠΔ, νομιμοποιείται μόνο εάν και εφόσον ισχύει μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) το υποκείμενο των δεδομένων έχει συναινέσει στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς,

β) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης της οποίας το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος ή για να ληφθούν μέτρα κατ' αίτηση του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη σύμβασης,

γ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του υπευθύνου επεξεργασίας,

δ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου,

ε) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας.

 

ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Για την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών επεξεργασίας, η συλλογή των προσωπικών δεδομένων υλοποιείται από το προσωπικό του ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, που ενεργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας βάσει των καθηκόντων του.Η συλλογή γίνεται κατά τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων ή δηλώσεων εγγραφής των φοιτητών, όπως επίσης κατά την υπογραφή σύμβασης ή κατά τη σύναψη άλλης έννομης σχέσης.

 

Συλλογή προσωπικών δεδομένων μπορεί επίσης να προκύψει μέσω:

Της χρήσης της ιστοσελίδας ή των ηλεκτρονικών πλατφόρμων ή άλλων ηλεκτρονικών προγραμμάτων και μέσων επικοινωνίας του ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ,
Αλληλογραφίας, είτε έγχαρτης είτε ηλεκτρονικής,
Της συμμετοχής σε ερευνητικό πρόγραμμα
Της συμμετοχής σε εκδηλώσεις υπό την αιγίδα του ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΕΙ ΤΟ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Δεδομένα ταυτότητας (ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός/μητρός, φωτογραφία, αριθμός ταυτότητας/διαβατηρίου, εκδούσα αρχή, ημερ. έκδοσης)
Δημογραφικά δεδομένα (φύλο, εθνικότητα, υπηκοότητα, ημερ./τόπος γέννησης)
Δεδομένα επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, σταθερό/κινητό τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
Φορολογικά δεδομένα υποτρόφων και λοιπών κατηγοριών (Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., ατομικό/οικογενειακό εισόδημα, περιουσιακή κατάσταση)
Βαθμολογική επίδοση φοιτητών
Βιογραφικά φοιτητών και αποφοίτων
Δεδομένα που αφορούν στο προσοντολόγιο διοικητικού, ακαδημαϊκού, ερευνητικού προσωπικού
Δεδομένα οικογενειακής κατάστασης (ύπαρξη γάμου, αριθμός & ηλικίες τέκνων)
Ασφαλιστικά δεδομένα (Α.Μ.Κ.Α., αρ. μητρώου ασφαλιστικών ταμείων)
Ιατρικά δεδομένα (ιατρικό ιστορικό, ιατρικές γνωματεύσεις, ιατρικά πιστοποιητικά) σε ειδικές περιπτώσεις μόνο για την διευκόλυνση και παροχή ειδικών προνομίων ή/και τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος των υποκειμένων των δεδομένων ή άλλων φυσικών προσώπων
Δεδομένα από τη χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών (στοιχεία ηλεκτρονικής ταυτοποίησης χρήστη, cookies, google analytics, διευθύνσεις πρωτοκόλλου Internet (IP) κλπ.)

 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ κοινοποιεί τα συλλεχθέντα προσωπικά δεδομένα των υποκειμένων των δεδομένων, όπου αυτό απαιτείται για την εκπλήρωση καθήκοντός του προς το δημόσιο συμφέρον, όπως επίσης και σε δημόσιους φορείς και ανεξάρτητες αρχές, όταν υφίσταται έννομη υποχρέωσή του ως Υπεύθυνου Επεξεργασίας ή για να εξυπηρετηθούν τα έννομα συμφέροντά του.

 

Ακόμα, για την εξυπηρέτηση των φοιτητών και των νέων αποφοίτων του μέσω των Γραφείων Πρακτικής Άσκησης και Διασύνδεσης, δύναται να κοινοποιεί σε ιδιωτικούς φορείς προσωπικά δεδομένα φοιτητών/νέων αποφοίτων κατά τη διαδικασία σύναψης σύμβασης πρακτικής άσκησης ή ανεύρεσης εργασίας (Άρθρο 27 Ν. 4624/2019).

 

Κάθε περαιτέρω διαβίβαση προσωπικών δεδομένων προς τρίτους, τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΓΚΠΔ ή με την προηγούμενη συγκατάθεση των υποκειμένων των δεδομένων, όπου αυτή απαιτείται (Άρθρο 44 ΓΚΠΔ).

 

ΤΡΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ/ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ

Το ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ επεξεργάζεται και αποθηκεύει τα προσωπικά δεδομένα λαμβάνοντας τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, που διασφαλίζουν το επίπεδο προστασίας, που απαιτείται από τον ΓΚΠΔ.Το χρονικό διάστημα που διατηρούνται από το ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τα προσωπικά δεδομένα της ακαδημαϊκής του κοινότητας είναι το απαιτούμενο για την εκπλήρωση των σκοπών που επιδιώκει και σε κάθε περίπτωση για όλο το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα από το ισχύον νομικό πλαίσιο ‘περί εκκαθαρίσεως των αρχείων Ν.Π.Δ.Δ.’ (Π.Δ. 768/1980, Π.Δ., 87/1981 & Π.Δ. 480/1985 και κάθε άλλη τροποποιητική αυτών ή άλλη σχετική διάταξη νόμου).

 

Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για σκοπούς αρχειοθέτησης για το δημόσιο συμφέρον ή για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς μπορεί να συνεπάγεται παρεκκλίσεις από τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων εφόσον αυτές είναι σε συμφωνία με τις κατευθύνσεις του ΓΚΠΔ και απαραίτητες για την εκπλήρωση των προαναφερομένων σκοπών (Άρθρα 29 και 30 του Ν.4624/2019).

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα υποκείμενα δεδομένων έχουν βάσει του ΓΚΠΔ τα εξής δικαιώματα:

α) Δικαίωμα ενημέρωσης για τα προσωπικά δεδομένα τους, που συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας, όπως επίσης και για κάθε περαιτέρω επεξεργασία αυτών

β) Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα τους που διατηρεί το ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

γ) Δικαίωμα διόρθωσης των ανακριβών ή ελλιπών προσωπικών τους δεδομένων

δ) Δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων βάσει του ΓΚΠΔ και του ν. 4624/2019

ε) Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, όταν ισχύουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις

στ) Δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων σε κάποιον άλλον οργανισμό. Δεν ισχύει το εν λόγω δικαίωμα όταν η επεξεργασία δεδομένων γίνεται για σκοπούς δημοσίου συμφέροντος

ζ) Δικαίωμα εναντίωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ εφόσον επιτρέπεται από το νόμο

η) Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), η οποία είναι η αρμόδια εποπτική αρχή για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων του, εφόσον τα υποκείμενα δεδομένων θεωρούν ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά τους με οποιοδήποτε τρόπο.

θ) Δικαίωμα ακύρωσης της συγκατάθεσής τους ανά πάσα στιγμή στέλνοντας ηλεκτρονικό/γραπτό μήνυμα στην αρμόδια μονάδα επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, που προκύπτουν από τη συγκεκριμένη συγκατάθεση. Η ακύρωση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που είχε βασιστεί σε αυτή και έγινε πριν την ακύρωσή της.

 

Το ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ως υπεύθυνος επεξεργασίας υποχρεούται να απαντήσει στα σχετικά αιτήματα, που συνεπάγεται η άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων, το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε εντός ενός μήνα από την υποβολή τους. Σε περίπτωση όμως, που τα σχετικά αιτήματα είναι προδήλως αβάσιμα, υπερβολικά ή επαναλαμβανόμενα, το ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ δύναται είτε να επιβάλει εύλογο τέλος, είτε να αρνηθεί να ανταποκριθεί σε αυτά.

 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Το ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ υποχρεούται στον ορισμό Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (εφεξής ΥΠΔ). Τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να συμβουλεύονται τον ΥΠΔ για κάθε θέμα σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την άσκηση των δικαιωμάτων τους βάσει του ΓΚΠΔ, του Ν.4624/2019 και άλλης νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ο ΥΠΔ είναι υποχρεωμένος να διατηρεί την εμπιστευτικότητα ως προς την ταυτότητα των υποκειμένων των δεδομένων και σχετικά με τις περιστάσεις που επιτρέπουν την εξαγωγή συμπερασμάτων ως προς το υποκείμενο των δεδομένων, εκτός αν η ταυτότητα του υποκειμένου αποκαλύπτεται από αυτό.

 

Η επικοινωνία με τον ΥΠΔ γίνεται μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, στο e-mail: είτε με γραπτή αλληλογραφία προς ‘Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ.

 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ/ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο ΠΔΠΧ, η κρατούσα πολιτική δύναται να αναθεωρείται/τροποποιείται κατά το δοκούν. Σε κάθε περίπτωση η εκάστοτε Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα αναρτάται και είναι διαθέσιμη από το διαδικτυακό τόπο του ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ.

 

Ruth Benedict

Πολιτική & Οδηγίες

Εικόνες

Επικοινωνήστε

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλ.: +30 210 920 1047, +30 210 920 1406
Email: santhrop'@'panteion.gr

Τοποθεσία

Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Καλλιθέα

Προσωπικά δεδομένα

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του και απαιτούνται για την επίτευξη των σκοπών που αναφέρονται στην πολιτική απορρήτου. Αποδεχόμενοι αυτό Ή κάνοντας κύλιση σε αυτήν τη σελίδα Ή συνεχίζοντας την περιήγηση, συμφωνείτε με την πολιτική απορρήτου μας.