ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+

 

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος ERASMUS+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των χωρών μελών της καθώς και με εκείνα τρίτων χωρών. Επίσης, η προαγωγή της Ευρώπης των πολιτών, η διαμόρφωση της ευρωπαϊκής ταυτότητας μέσω της άμεσης επαφής και των κοινών εκπαιδευτικών και άλλων ευκαιριών των νέων, καθώς και η ενεργοποίηση του συνολικού επιστημονικού δυναμικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική και πολιτική συνοχή της.

 

Σπουδές (ERASMUS+ STUDIES)

Υπεύθυνη: Επίκ. Καθ. Α. Αγγελίδου

Οι προπτυχιακοί/ές, μεταπτυχιακοί/ές και διδακτορικοί/ές φοιτητές/τριες που μετακινούνται μέσω του προγράμματος ERASMUS+ Studies διανύουν μια περίοδο των σπουδών τους σε ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο που συμμετέχει στο πρόγραμμα, σε αντικατάσταση της αντίστοιχης περιόδου σπουδών στο Πανεπιστήμιό τους.

Το πρόγραμμα κινητικότητας ERASMUS+ παρέχει οικονομική ενίσχυση στους/στις μετακινούμενους/νες φοιτητές/τριες, ανάλογα με τις εκάστοτε ισχύουσες διαπανεπιστημιακές συμφωνίες και τους κανονισμούς του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ). Οι συμμετέχοντες/χουσες φοιτητές/τριες απαλλάσσονται από την πληρωμή διδάκτρων, εξέταστρων και τελών χρήσης βιβλιοθήκης στο ίδρυμα υποδοχής.

Όροι συμμετοχής στο πρόγραμμα φοιτητικής κινητικότητας ERASMUS+ σύμφωνα με τους Κοινοτικούς κανονισμούς είναι:

 • Οι μετακινούμενοι/ες φοιτητές/τριες να είναι πολίτες κράτους μέλους της Ένωσης ή να τους έχει αναγνωρισθεί από ένα κράτος μέλος το καθεστώς του απάτριδος, του πρόσφυγα ή του μόνιμου κατοίκου.
 • Οι μετακινούμενοι/ες να είναι εγγεγραμμένοι/ες στο προπτυχιακό, μεταπτυχιακό ή διδακτορικό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος.

 

Η οικονομική ενίσχυση ERASMUS+:

Α) δεν προσφέρεται σε φοιτητές/τριες που έχουν λάβει προηγούμενη ενίσχυση ERASMUS+ ή σε φοιτητές που ενισχύονται από άλλο κοινοτικό πρόγραμμα,

Β) δεν αναστέλλει την παροχή εθνικής υποτροφίας, δανείου ή ενίσχυσης.

Η επιλογή των μετακινούμενων φοιτητών/τριών γίνεται από το ίδρυμα προέλευσής τους (το ίδρυμα στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι σε πρόγραμμα σπουδών που οδηγεί στη λήψη τίτλου και στο οποίο θα επιστρέψουν για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους και να λάβουν τον τίτλο σπουδών τους). Η Συνέλευση του Τμήματος ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής των φοιτητών/τριών του στο πρόγραμμα ERASMUS+.

Δικαιούνται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ERASMUS+ οι φοιτητές/τριες που:

 • έχουν ολοκληρώσει το δεύτερο έτος σπουδών τους
 • έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε δώδεκα (12) υποχρεωτικά μαθήματα
 • έχουν πτυχίο ξένης γλώσσας.

 

Η παρακολούθηση προγράμματος σπουδών στο ίδρυμα υποδοχής δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 3 και μεγαλύτερη από 6 μήνες, χωρίς την άδεια της Συνέλευσης του Τμήματος.

 • Αναγνωρίζεται η φοίτηση του/ης εξερχόμενου/ης φοιτητή/τριας κατά την παραμονή του/της στο πανεπιστήμιο υποδοχής, εφόσον ο φοιτητής/τρια παρακολουθήσει τα μαθήματα που έχει επιλέξει και παρουσιαστεί στις εξετάσεις.
 • Αναγνωρίζονται τα μαθήματα στα οποία ο/η εξερχόμενος/η φοιτητής/τρια έχει εξεταστεί επιτυχώς στο ίδρυμα υποδοχής είτε α) ως μαθήματα αντίστοιχα του προγράμματος σπουδών του τμήματος, είτε β) ως Μαθήματα Εκτός Τμήματος (ΜΕΤ), είτε γ) ως μαθήματα επιλογής (ΜΕΤ ERASMUS), όταν δεν υπάρχει αντιστοιχία με κάποιο μάθημα του Προγράμματος Σπουδών.
 • Δεν αναγνωρίζονται μαθήματα που ο/η φοιτητής/τρια έχει ήδη περάσει με επιτυχία στο ίδρυμα προέλευσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
- Oι φοιτητές/τριες του Τμήματος που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα ERASMUS μπορούν να παρακολουθήσουν κατά τη φοίτησή τους στο Τμήμα έως 8 ΜΕΤ (εκ των οποίων όχι περισσότερα από 6 ΜΕΤ στο Πάντειο Πανεπιστήμιο).
- Στην επιλογή των μαθημάτων ΜΕΤ ΕRASΜUS οι εξερχόμενοι/ες φοιτητές/τριες εγγεγραμμένοι/ες από το ακαδ. έτος 2018-19 και μετά οφείλουν να λάβουν υπόψη τους ότι για τη λήψη πτυχίου πρέπει να συγκεντρώσουν είκοσι (20) υποχρεωτικά και κατ’ελάχιστον 240 ECTS.
- Οι εξερχόμενοι/ες φοιτητές/τριες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ERASMUS+ καλούνται να μην δηλώσουν μαθήματα ΜΕΤ στη δήλωση μαθημάτων τους κατά το εξάμηνο απουσίας τους στο εξωτερικό.

Για τους/τις φοιτητές/τριες AMεΑ προβλέπεται υποστηρικτική διαδικασία για την οποία οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να ενημερωθούν στην ιστοσελίδα: https://erasmus.panteion.gr/index.php/news/21-programmes/624-students-with-disabilities

 

Διεθνής Κινητικότητα (ERASMUS+ INTERNATIONAL MOBILITY)

Υπεύθυνη: Αναπλ. Καθ. D. Riboli

Οι προπτυχιακοί/ές, μεταπτυχιακοί/ές και διδακτορικοί/ές φοιτητές/τριες που μετακινούνται μέσω του προγράμματος ERASMUS+ International Mobility διανύουν μια περίοδο των σπουδών τους σε ένα μη-ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο που συμμετέχει στο πρόγραμμα, σε αντικατάσταση της αντίστοιχης περιόδου σπουδών στο Πανεπιστήμιό τους.

Για το συγκεκριμένο πρόγραμμα ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις που ισχύουν και για το πρόγραμμα Erasmus+ Studies.

 

Πρακτική Άσκηση (ERASMUS+ PLACEMENT)

Υπεύθυνες:

Επίκ. Καθ. Α. Αγγελίδου (Χειμερινό Εξάμηνο)

Επικ. Καθ. Ε. Αβραμοπούλου (Εαρινό Εξάμηνο)

Το πρόγραμμα ERASMUS+ Placement αποτελεί δράση του ERASMUS+. Υποστηρίζει την κινητικότητα φοιτητών/τριών για πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις, ερευνητικά κέντρα ή άλλους οργανισμούς κατάρτισης σε μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα.

Παρέχει οικονομική ενίσχυση στους φοιτητές -όχι πλήρη κάλυψη- διαφορετική για κάθε χώρα, όπως αυτή καθορίζεται κάθε ακαδημαϊκό έτος από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού (Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών).

Σκοπός του προγράμματος είναι:

 • η απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας σχετικής με το αντικείμενο σπουδών
 • η γνωριμία των απαιτήσεων της ευρωπαϊκής αγοράς
 • η γνωριμία και η κατανόηση των οικονομικών και πολιτισμικών συνθηκών των άλλων ευρωπαϊκών χωρών.

Ισχύουν οι ίδιοι όροι συμμετοχής με το Erasmus Studies με τη διαφορά ότι οι προπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες οφείλουν να έχουν ολοκληρώσει το όγδοο εξάμηνο σπουδών τους για να μετακινηθούν. Οι φοιτητές/τριες μπορούν επίσης να μετακινηθούν με το συγκεκριμένο πρόγραμμα εντός ενός έτους κατ' ανώτατο όριο μετά την αποφοίτησή τους (και πάντως προτού καταθέσουν αίτηση ορκωμοσίας/λήψης πτυχίου).

Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 3 και μεγαλύτερη από 6 μήνες.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να βρουν φορέα της προτίμησής τους με δική τους πρωτοβουλία. Στην αναζήτηση τους μπορούν να βοηθηθούν από τoν πίνακα φορέων Πρακτικής Άσκησης που διαθέτει το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τους/τις διδάσκοντες/ουσες του Τμήματος.

Μετά την επιτυχή περάτωση της περιόδου Πρακτικής Άσκησης στο εξωτερικό χορηγείται σχετική βεβαίωση από τον φορέα υποδοχής. Η πρακτική άσκηση Erasmus+ αναγράφεται στο πτυχίο αλλά δεν αναγνωρίζεται ως μάθημα για τη λήψη πτυχίου και δε βαθμολογείται.

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα Erasmus+:

Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης, Πάντειο Πανεπιστήμιο:

http://erasmus.panteion.gr

 

Συμφωνίες με Ευρωπαϊκά πανεπιστήμια (Πρόγραμμα Erasmus+)

 1. University College London (Ηνωμένο Βασίλειο), Κοινωνική Ανθρωπολογία.
 2. Durham University (Ηνωμένο Βασίλειο), Κοινωνική Ανθρωπολογία.
 3. University of Belfast (Ηνωμένο Βασίλειο), Ιστορία και Ανθρωπολογία.
 4. University College Cork (Ιρλανδία) Θρησκευτικές Σπουδές.
 5. Humboldt-Universitat zu Berlin (Γερμανία), Ευρωπαϊκή Εθνολογία.
 6. Ludwig-Maximilians-Universiteat Munchen (Γερμανία), Κοινωνική Ανθρωπολογία.
 7. HafenCity Universität Hamburg (Γερμανία), Πολιτισμική και Αστική Εθνολογία.
 8. Eberhard Karls Universität Tübingen (Γερμανία) Κοινωνική και Πολιτισμική Ανθρωπολογία.
 9. University of Iceland (Ισλανδία), Κοινωνική Ανθρωπολογία.
 10. University of Copenhagen (Δανία), Κοινωνική Ανθρωπολογία.
 11. Stockholm University, (Σουηδία), Εθνολογία, Ιστορία των Θρησκειών και Σπουδές Φύλου.
 12. University of Rome “La Sapienza” (Ιταλία), Ιστορία, Πολιτισμοί και Θρησκείες.
 13. University of Urbino “Carlo Bo” (Ιταλία), Οικονομικές, Κοινωνικές και Πολιτικές Επιστήμες.
 14. University of Genoa (Ιταλία), Ανθρωπολογία, Κοινωνιολογία και Πολιτισμικές Σπουδές.
 15. University of Barcelona, (Ισπανία), Κοινωνική Ανθρωπολογία.
 16. Universitat de les Illes Balears (Ισπανία), Επιστήμες της Εκπαίδευσης.
 17. University of Nicosia (Κύπρος), Κοινωνικές Επιστήμες.
 18. Charles University Prague (Τσεχία), Κοινωνικές Επιστήμες.
 19. New Bulgarian University, Sofia (Βουλγαρία), Κοινωνική Ανθρωπολογία.
 20. Bulgarian Academy of Science, Sofia (Βουλγαρία), Φιλοσοφία, Κοινωνιολογία, Ιστορία της Επιστήμης.
 21. Institute of Social Sciences and Humanities, Skopje (Β. Μακεδονία), Ανθρωπολογία.
 22. University of Ljubljana (Σλοβενία), Πολιτισμική Ανθρωπολογία και Εθνολογία.
 23. University of Zagreb (Κροατία), Εθνολογία και Πολιτισμική Ανθρωπολογία.
 24. University of Tartu (Εσθονία), Ινστιτούτο για την Έρευνα των Πολιτισμών.
 25. Eötvos Lorand University, Budapest (Ουγγαρία), Κοινωνιολογία.
 26. Adam Mickiewicz University in Poznań, (Πολωνία), Εθνολογία και Κοινωνική Ανθρωπολογία.
 27. University of Worclaw, (Πολωνία), Κοινωνικές Επιστήμες.
 28. University of Belgrade (Σερβία), Εθνολογία και Ανθρωπολογία.
 29. National University of Political Studies and Public Administration, Bucharest (Ρουμανία), Ανθρωπολογία.
 30. Babes-Bolyai University - Cluj-Napoca, (Ρουμανία), Ανθρωπολογία.
 31. University of Ankara (Tουρκία), Λαογραφία.
 32. ΜΕΤU (Τουρκία), Κοινωνιολογία.

 

Συμφωνίες με πανεπιστήμια εκτός Ευρώπης (Πρόγραμμα Erasmus+/Διεθνής Κινητικότητα)

1. Fudan University, Shanghai (Κίνα), Κοινωνική Ανάπτυξη και Δημόσια Πολιτική (2015-2023)
2. Tribhuvan University, Κατμαντού (Νεπάλ), Ανθρωπολογία (2019-2023)
3. Benemerita Universidad de Puebla, Puebla (Μεξικό), Ινστιτούτο Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών (2017-2019)
4. Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC), Santiago (Χιλή), Ανθρωπολογία (2015-2021)
5. York University, Toronto (Καναδάς), Κοινωνική Ανθρωπολογία (2015-2017).

 

Επισκέπτες Καθηγητές/τριες που επισκέφτηκαν το Τμήμα για διδασκαλία

Ακαδημαϊκό Έτος 2015-16

•    Prof. Naran Bilik, Fudan University, Κίνα
•    Prof. Pan Tienshu, Fudan University, Κίνα
•    Dr. Meiyin Zhang, Fudan University, Κίνα
•    Prof. Ruben Gomas, University of Balearic Islands, Ισπανία


Ακαδημαϊκό Έτος 2016-17

•    Prof. Naran Bilik, Fudan University, Κίνα
•    Prof. Rossitza Guentcheva New Bulgarian University, Βουλγαρία
•    Prof. Aleksandar Boskovic, University of Belgrade, Σερβία
•    Prof. Zorica Ivanovic, University of Belgrade, Σερβία
•    Prof. Ruben Gomas, University of Balearic Islands, Ισπανία
•    Prof. Kathrine Wildner, HafenCity University Hamburg, Γερμανία
•    Prof. Christopher Wright, Goldsmiths University, Ηνωμένο Βασίλειο

Ακαδημαϊκό Έτος 2017-18

•    Prof. John Holloway, Benemerita Universidad Autonoma de Puebla, Μέξικο
•    Prof. Lidia Guzy, University College Cork, Ιρλανδία
•    Dr. Jenny Butler, University College Cork, Ιρλανδία

Ακαδημαϊκό Έτος 2018-19

• Prof. Giovanna Bachiddu, Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC), Χιλή
• Prof. Yuan Cheng, Fudan University, Κίνα
• Prof. Fan Lizhu, Fudan University, Κίνα
• Prof. Jeni Krasteva New Bulgarian University, Βουλγαρία
• Prof. Miladina Monova, Bulgarian Academy of Science, Βουλγαρία
• Prof. Nina Kulenovic, University of Belgrade, Σερβία
• Prof. Ruben Gomas, University of Balearic Islands, Ισπανία
• Prof. Lidia Guzy, University College Cork, Ιρλανδία

Ακαδημαϊκό Έτος 2019-20

• Prof. Rossitza Guentcheva New Bulgarian University, Βουλγαρία
• Prof. Miladina Monova, Bulgarian Academy of Science, Βουλγαρία
• Prof. Dubravka Stojanovic, University of Belgrade, Σερβία
• Prof. Besim Can Zırh, Middle East Technical University, Τουρκία

 

Ακαδημαϊκό Έτος 2021-22

 • Prof. Dubravka Stojanovic, University of Belgrade, Σερβία
 • Prof. Anca Simionka, Babeș-Bolyai University, Cluj, Ρουμανία
 • Prof. Andrei Mihail, National University of Political Studies and Public Administration of Bucharest, Ρουμανία
 • Prof. Nina Vodopivec, Institute of Contemporary History, Ljubljana, Σλοβενία
 • Prof. Eugenio Zito, University Federico II, Napoli, Ιταλία
 • Prof. Lukasz Kaczmarek, Adam Mickiewicz University in Poznan, Πολωνία
 

 

 

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Άμεση πρόσβαση, με ένα κλικ, σε όλες τις χρήσιμες ηλεκτρονικές υπηρεσίες καθημερινής χρήσης.

ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Τελευταία Νέα

Διαλέξεις - Εκδηλώσεις

testimonial author Τα Όρια της Δημοκρατίας. Η συμμετοχή ως Διανεμητικό Πρόβλημα

Διάλεξη του καθηγητή κ. Stephan Lessenich στις 14 Νοεμβρίου 2022 στις 6μμ. Η διάλεξη είναι ανοιχτή προς όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα.

Ruth Benedict

Πολιτική & Οδηγίες

Εικόνες

Επικοινωνήστε

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλ.: +30 210 920 1047, +30 210 920 1406
Email: santhrop'@'panteion.gr

Τοποθεσία

Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Καλλιθέα

Προσωπικά δεδομένα

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του και απαιτούνται για την επίτευξη των σκοπών που αναφέρονται στην πολιτική απορρήτου. Αποδεχόμενοι αυτό Ή κάνοντας κύλιση σε αυτήν τη σελίδα Ή συνεχίζοντας την περιήγηση, συμφωνείτε με την πολιτική απορρήτου μας.