Κανονισμός Σπουδών ΠΜΣ

Δημιουργήθηκε : Δευτέρα, 07 Ιανουαρίου 2019 13:35

 

             ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

      ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
       ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ»

 

 logo

 

 

Άρθρο 1
Λειτουργία του ΠΜΣ
1. Οι κανόνες λειτουργίας του ΠΜΣ προσδιορίζονται από τους οικείους νόμους, την Πράξη Επανίδρυσης, τον παρόντα Κανονισμό, τον Οδηγό Σπουδών και τις αποφάσεις της Συνέλευσης του Τμήματος.

Άρθρο 2
Διάρκεια φοίτησης και πιστωτικές μονάδες
1. Οι σπουδές στο ΠΜΣ διαρκούν τέσσερα ακαδημαϊκά εξάμηνα (δύο ακαδημαϊκά έτη), ειδικότερα, τρία εξάμηνα διδασκαλίας και ένα εξάμηνο αφιερωμένο στη συγγραφή της Διπλωματικής Εργασίας.
2. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να αιτηθούν αναστολή φοίτησης έως και δύο συνεχόμενων ακαδημαϊκών εξαμήνων, κατ’ ανώτατο όριο.
3. Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του ΜΔΕ ανέρχονται σε εκατόν είκοσι (120), τριάντα μονάδες (30) ανά διδακτικό εξάμηνο, και τριάντα (30) για το εξάμηνο της Διπλωματικής Εργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 3374/2005. Οι τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου πλήρους φοίτησης, ή συγγραφής της ΔΕ, αποτιμώνται σε περίπου 800 ώρες φόρτου εργασίας που απαιτείται να καταβάλει κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής.
4. Η Συνέλευση του Τμήματος εκλέγει ένα μέλος ΔΕΠ ή ΕΔΙΠ ή ΕΤΕΠ ως Συντονιστή για την διασφάλιση και παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής του ευρωπαϊκού συστήματος πιστωτικών μονάδων στο ΠΜΣ, με διετή θητεία…
3. Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του ΜΔΕ ανέρχονται σε εκατόν είκοσι (120), τριάντα μονάδες (30) ανά διδακτικό εξάμηνο, και τριάντα (30) για το εξάμηνο της Διπλωματικής Εργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 3374/2005. Οι τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου πλήρους φοίτησης, ή συγγραφής της ΔΕ, αποτιμώνται σε περίπου 800 ώρες φόρτου εργασίας που απαιτείται να καταβάλει κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής.
4. Η Συνέλευση του Τμήματος εκλέγει ένα μέλος ΔΕΠ ή ΕΔΙΠ ή ΕΤΕΠ ως Συντονιστή για την διασφάλιση και παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής του ευρωπαϊκού συστήματος πιστωτικών μονάδων στο ΠΜΣ, με διετή θητεία…

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ