Φυσιογνωμία και Στόχοι του Τμήματος

 

Η Κοινωνική Ανθρωπολογία στο Πάντειο: Το Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών ιδρύθηκε το 2004 (ΦΕΚ 74/2004, τ. Α΄) και αποτελεί σήμερα το μοναδικό Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας στη χώρα που προσφέρει αμιγώς ανθρωπολογικές σπουδές. Η διδασκαλία της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ξεκίνησε από τη δεκαετία του 1970 στην τότε Πάντειο Ανώτατη Σχολή Πολιτικών Επιστημών (ΠΑΣΠΕ) με πρωτοβουλία του Καθηγητή Γ. Κ. Βλάχου. Περισσότερο οργανωμένα, με υποχρεωτικά μαθήματα και μαθήματα επιλογής, η Ανθρωπολογία συνέχισε να διδάσκεται στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου (ΦΕΚ 176/1983, τ. Α΄) που ιδρύθηκε με την εφαρμογή του Νόμου Πλαισίου του 1982 για την Ανώτατη Εκπαίδευση και τη μετατροπή της ΠΑΣΠΕ σε Πάντειο Πανεπιστήμιο. Ως Τομέας στο Τμήμα Κοινωνιολογίας λειτούργησε επίσημα από το 1985 (ΦΕΚ 555/1985, τ. Β΄). Το 1989 ιδρύεται το νέο Τμήμα ‘Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Γεωγραφίας και Πολιτικής’ (ΦΕΚ 166/1989, τ. Α΄), το οποίο αργότερα μετονομάστηκε σε Τμήμα ‘Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας’ (ΦΕΚ 118/1991, τ. Α΄). Το Τμήμα αυτό λειτούργησε με δύο κατευθύνσεις, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Κοινωνικής Πολιτικής μέχρι την κατάτμηση του Τμήματος ‘Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας’ (Π.Δ. 106, ΦΕΚ 74/2004, τ. Α') και την ίδρυση δύο ανεξάρτητων Τμημάτων.

Φυσιογνωμία του Τμήματος: Αποστολή του Τμήματος είναι η ανάπτυξη των σπουδών Κοινωνικής και Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας σε μια διεπιστημονική προοπτική που περιλαμβάνει την Ιστορία, την Κοινωνική και Πολιτική Φιλοσοφία, το Δίκαιο και την Εγκληματολογία, την Κοινωνική και Πολιτισμική Γεωγραφία, τις Σπουδές Φύλου, την Γλωσσολογία και την Ανάλυση Λόγου, τις Πολιτισμικές και Μετααποικιακές Σπουδές. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη της θεωρίας και μεθοδολογίας της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, στην καλλιέργεια της εθνογραφικής έρευνας και της (δια)πολιτισμικής ανάλυσης. Το Τμήμα προωθεί τη διεθνική και διατοπική προσέγγιση κοινωνικών και πολιτισμικών φαινομένων καλύπτοντας σε ερευνητικό επίπεδο ένα ευρύτατο γεωγραφικό φάσμα.


Στόχος του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας είναι να εφοδιάζει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες με εξειδικευμένες γνώσεις και επιστημονικές μεθοδολογίες που απαιτούνται για την έρευνα και τη μελέτη των σύγχρονων κοινωνικών και πολιτισμικών φαινομένων. Το πρόγραμμα σπουδών, τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο, εστιάζει σε γνωστικές θεματικές όπως: ιδεολογίες και τεχνολογίες της συγγένειας, σύγχρονοι εθνικισμοί, μετανάστευση και κινήσεις πληθυσμών, ετερότητα και εκπαίδευση, κοινωνική οδύνη και βιοπολιτική, θρησκευτικές τελετουργίες και θρησκευτικά κινήματα, χώρος και αστικός σχεδιασμός, εργασία και επισφάλεια, οικονομία και πολιτισμός, «κοινά» και εναλλακτική οικονομία, υλικός πολιτισμός, κράτος και πολιτικοί θεσμοί, ιδιότητα του πολίτη, ανθρωπιστική δράση και κοινωνία πολιτών, φύλο και σεξουαλικότητα, τέχνες, λαϊκός και οπτικός πολιτισμός, γλώσσα και δημόσιος λόγος, τεχνολογία και ψηφιακός πολιτισμός, πολιτικές της υγείας/ασθένειας και της αναπηρίας, κοινωνικά κινήματα και δικαιώματα. Το Τμήμα προσφέρει προγράμματα προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών. Οργανώνει το διετές ΠΜΣ «Κοινωνική και Πολιτισμική Ανθρωπολογία» και συμμετέχει στο Διατμηματικό ΠΜΣ «Φύλο, Κοινωνία, Πολιτική».

Ερευνητική δραστηριότητα του Τμήματος: Το Τμήμα έχει ενεργό και συστηματική συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς (ΕΛΙΔΕΚ, ΙΚΥ, Marie Curie, European Commission, ERC). Με σκοπό την ενίσχυση του ερευνητικού έργου του, το Τμήμα αναθέτει τη διεξαγωγή μεταδιδακτορικής έρευνας σε μεταδιδακτορικούς/ές ερευνητές και ερευνήτριες. Η μεταδιδακτορική έρευνα, που εκπονείται υπό την επίβλεψη μελών ΔΕΠ του Τμήματος, συνιστά πρωτότυπη ερευνητική συμβολή στα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος ή/και σε συγγενή πεδία.

Το Εργαστήριο Ανθρωπολογικής Έρευνας (ΕΑΕ) ιδρύθηκε το 2017 με σκοπό να συμβάλει στην διερεύνηση και ανάπτυξη θεωρητικών και μεθοδολογικών διεπιστημονικών συζητήσεων σχετικά με το πώς διενεργούμε ανθρωπολογική έρευνα στα σύγχρονα κοινωνικά συμφραζόμενα. Στόχος του ΕΑΕ είναι η συμβολή στο συνδυασμό έρευνας και διδασκαλίας και στην ερευνητική εμπλοκή προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών, υποψηφίων διδακτόρων και μεταδιδακτορικών ερευνητών/ερευνητριών.

Τα Σεμινάρια της Τετάρτης κατέχουν κρίσιμη θέση στη στρατηγική έρευνας του Τμήματος και στη σύνδεσή του με την υπόλοιπη ακαδημαϊκή κοινότητα και την κοινωνία. Είναι αφιερωμένα σε ειδικές θεματικές ενότητες ανά εξάμηνο καθώς και στην παρουσίαση εθνογραφικών ερευνών σε εξέλιξη. Αποτελούν τόπο επιστημονικής συνάντησης και διαλόγου του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού του Tμήματος και απευθύνονται κατεξοχήν σε υποψήφιους/ες διδάκτορες και μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες.

Mε δεδομένο τον διεπιστημονικό χαρακτήρα και την προγραμματική εξωστρέφειά του, το Τμήμα αποτελεί πόλο έλξης αλλοδαπών ερευνητών/ερευνητριών και φοιτητών/φοιτητριών, καθώς συμμετέχει στα Ευρωπαϊκά δίκτυα ΕRASMUS+ και σε μη ευρωπαϊκά στo πλαίσιo του προγράμματος Erasmus+/International Mobility. Δέχεται και αποστέλλει φοιτητές/φοιτήτριες από και προς γνωστά ευρωπαϊκά και μη ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, ενώ τα μέλη ΔΕΠ συμμετέχουν ενεργά στην ίδρυση και τη λειτουργία διεθνών επιστημονικών οργανισμών, όπως η Ευρωπαϊκή Ανθρωπολογική Εταιρεία (EASA), η Αμερικανική Ανθρωπολογική Εταιρεία (ΑΑΑ), η Διεθνής Ένωση Ανθρωπολογίας της Νοτιο-ανατολικής Ευρώπης (INASEA) και η Εταιρεία Σύγχρονων Ελληνικών Σπουδών (MGSA).

Επαγγελματικές προοπτικές: Το Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας εφοδιάζει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες με γνώσεις και επιστημονικές/ερευνητικές δεξιότητες που απαιτούνται για τη συστηματική και συγκριτική εθνογραφική ανάλυση, την τεκμηριωμένη επιστημολογικά και κοινωνικά ευαίσθητη προσέγγιση και κατανόηση των κοινωνικών, πολιτισμικών και πολιτικών φαινομένων, την καινοτόμα σκέψη και οπτική, την εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και τον ψηφιακό πολιτισμό. Επομένως, ο/η Κοινωνικός Ανθρωπολόγος μπορεί να αναπτύξει την επαγγελματική του/της δραστηριότητα σε ένα ευρύ φάσμα του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, των Διεθνών Οργανισμών και μη κυβερνητικών Οργανώσεων παρεμβαίνοντας είτε άμεσα με σκευή την επιστημονική εξειδίκευση σε χώρους όπως η εκπαίδευση, ερευνητικά κέντρα, εθνογραφικά μουσεία, ποικίλους εργασιακούς χώρους, είτε έμμεσα, ως σύμβουλος σε εθνικούς/περιφερειακούς ή τοπικούς φορείς, όπως Υπουργεία, Τοπική/Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, Ανεξάρτητες Αρχές, Υγεία και Κοινωνική Ασφάλιση, η τεχνολογία και ο ψηφιακός πολιτισμός ευρύτερα. Αυτές οι δεξιότητες καθιστούν τους/τις αποφοίτους του Τμήματος της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας - σε μια εποχή εξειδίκευσης, ραγδαίας εξέλιξης της τεχνολογίας και των ψηφιακών μέσων, πολυπαραγοντικής και πολυεπίπεδης κρίσης όπου η κατανόηση της ετερότητας (εθνοτικής, πολιτισμικής, έμφυλης, κοινωνικής, οικονομικής, θρησκευτικής) συνιστά θεμελιώδη δημοκρατικό όρο συμβίωσης - απολύτως αναγκαίους και «περιζήτητους».

 

 

 

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Άμεση πρόσβαση, με ένα κλικ, σε όλες τις χρήσιμες ηλεκτρονικές υπηρεσίες καθημερινής χρήσης.

ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Τελευταία Νέα

Διαλέξεις - Εκδηλώσεις

testimonial author Τα Όρια της Δημοκρατίας. Η συμμετοχή ως Διανεμητικό Πρόβλημα

Διάλεξη του καθηγητή κ. Stephan Lessenich στις 14 Νοεμβρίου 2022 στις 6μμ. Η διάλεξη είναι ανοιχτή προς όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα.

Ruth Benedict

Πολιτική & Οδηγίες

Εικόνες

Επικοινωνήστε

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλ.: +30 210 920 1047, +30 210 920 1406
Email: santhrop'@'panteion.gr

Τοποθεσία

Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Καλλιθέα

Προσωπικά δεδομένα

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του και απαιτούνται για την επίτευξη των σκοπών που αναφέρονται στην πολιτική απορρήτου. Αποδεχόμενοι αυτό Ή κάνοντας κύλιση σε αυτήν τη σελίδα Ή συνεχίζοντας την περιήγηση, συμφωνείτε με την πολιτική απορρήτου μας.